RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowy

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO – (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma TOP-NIERUCHOMOŚCI Wioletta Kazior z siedzibą w Rzeszowie 35-502, ul. Parkowa 23, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Rzeszowie, NIP 8671926148, REGON 831224526 (dalej zwany ADO). Z administratorem danych osobowych można się kontaktować za pomocą maila w.top-nieruchomosci@wp.pl oraz drogą pocztową: Rzeszów 35-502, ul. Parkowa 23 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. ADO przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

Dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

 1. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych  mogą być:
 • pracownicy  ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO;
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego;
 • dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • podmioty, którym przekazanie danych jest niezbędne dla wykonania określonej czynności np. podpisania umowy deweloperskiej (Firmy Deweloeprskie), sporządzenia umowy notarialnej (Kancelaria Notarialna).
 1. Klienci firmy TOP-NIERUCHOMOŚCI Wioletta Kazior mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Klienci firmy TOP-NIERUCHOMOŚCI Wioletta Kazior mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 1. ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa
 1. Pragniemy zapewnić, że firma TOP-NIERUCHOMOŚCI Wioletta Kazior dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z firmą wysyłając e-mail na adres: w.top-nieruchomosci@wp.pl. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.